1. Všeobecné ustanovenia:

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je: ATsys s.r.o. Hlavná 548, 930 25 Vrakúň, IČO: 45688052, zapísaná v OR vedenom Okresným súdom Trnava, Oddiel: Sro, Vložka č.: 25994/T, - Lic.: PT 000925,  DIČ: 2023087825, IČDPH: SK2023087825, prevádzka ATsys s.r.o. Svornosti 50, 821 06 Bratislava , (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
Kontaktné údaje predávajúceho:

e-mail: mail@atsys.sk
telefón (GSM): +421917735363
poštová adresa: ATsys s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava
Číslo účtu pre bezhotovostné platby:
Tatra banka
Číslo účtu: 2921844899/1100
IBAN: SK53 1100 0000 0029 2184 4899
Orgán dozoru:
Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Trnavský kraj
Trhová 2, 917 01 Trnava 1
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa
tel. č.: 033/5512 689
033/5512 690
fax č.: 033/5512 656
tt@soi.sk

I.Objednávky a dodávky:

Objednávky je možné podať cez E-shop, e-mailom alebo telefonicky. Je našim záujmom vybaviť  Vaše objednávky ihneď. Tovar je možné prevziať aj osobne, nakoľko po preverení je na sklade, alebo posielame prostredníctvom kuriera DPD. K celkovej cene tovaru účtujeme službu „Dopravné a balné“ vo výške primeranej k zvolenému spôsobu prepravy. Dodávaný tovar zostáva našim vlastníctvom až do úplného zaplatenia všetkých našich pohľadávok vyplývajúcich z realizácie dodávky.

Dodacie podmienky:

Dodacia lehota začína plynúť dňom prijatia záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky potrebné údaje na jej vybavenie. V prípade, ak sa objednaný tovar nenachádza na sklade, predávajúci sa zaväzuje bezodkladne o tom upovedomiť kupujúceho a dohodnúť sa s ním na ďalšom postupe. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu na uvedenú adresu. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci cez partnerov DPD. Zásielka s tovarom musí obsahovať daňový doklad.

Rozvoz tovaru zaisťujeme po celej Slovenskej republike. Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu.

Dodanie v Slovenskej republike kuriérskou službou DPD.

 • kuriérska spoločnosť Vám dovezie tovar priamo na miesto , ktoré si sami určíte (domov, firma a pod)
 • tovar sa rozváža od pondelka do piatku /do 18:00/
 • dovoz tovaru do 24 hodín od expedovania zásielky, najneskôr do 48 hodín od expedovania
 • pokiaľ Vás kuriér nezastihne pri prvom pokuse doručenia tak Vám bude zásielka doručená aj na druhý pokus
 • kuriér pri rozvoze vždy volá vopred na tel. číslo ktoré uvediete pri objednávke
 • na požiadanie Vám pošleme adresu, kde si môžete sledovať zásielku
 • kuriérska služba je určená pre celý rozsah zásielok (malé - veľké)

Ceny:

 • objednávka  do 500,00 €, bez DPH - cena zaslania (hmotnosť do 5 kg cena zaslania) - 6,00 € bez DPH.
 • objednávka nad 500,00 €, bez DPH  (hmotnosť do 15 kg cena zaslania) 8,00 € bez DPH.

 Manipulačný poplatok pri osobnom odbere:

 1. pri celkovej hodnote objednávky do 500,00- € bez DPH - 2,00 € bez DPH.
 2. pri celkovej hodnote objednávky nad 500,00- € bez DPH  - zdarma.

Predávajúci nezodpovedá za:

- oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou spoločnosťou,
- oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa kupujúcim pri objednávaní tovaru,
- za poškodenie zásielky zavinené poštou,
- prípadné nedodanie tovaru, ku ktorému došlo v dôsledku nepredvídateľných prekážok, ktoré predávajúci nemohol ovplyvniť.

II. Platba za tovar:

 Podporované spôsoby platby:

a.) Dobierka

Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra. Pri tomto spôsobe platby účtujeme k cene objednávky poštovné + dobierka, ktoré je vypočítané podľa sumy objednávky v % (0,8%) cena dobierky.

b.) V hotovosti pri osobnom odbere (preferujeme)

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci v hotovosti pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

c.) Platba platobnou kartou pri osobnom odbere

Cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci platobnou kartou pri osobnom prevzatí tovaru od prevádzkovateľa.

Pri platbe platobnou kartou je bankový poplatok, cena je vypočítaná podľa sumy objednávky v % (2%) cena bankový poplatok.

Pre registrovaných zákazníkov:

d.) Prevodný príkaz

Predfaktúru kupujúci uhradí prevodom zo svojho účtu na účet IBAN: SK53 1100 0000 0029 2184 4899, prevádzkovateľa vedeného v Tatra Banka, a.s., Ako konštantný symbol uvedie 0008. V prípade platby prevodným príkazom je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

e.) Vkladom na účet

Kupujúci na základe predfaktúry vloží požadovanú sumu na účet prevádzkovateľa - číslo účtu: IBAN: SK53 1100 0000 0029 2184 4899. Do účelu platby uvedie číslo predfaktúry. V prípade platby vkladom na účet je splatnosť ceny okamžitá a objednávka sa stáva pre prevádzkovateľa záväznou až po obdržaní platby, pokiaľ sa obe strany nedohodli inak.

d.) Platba cez platobnú bránu TatraPay a Card Pay, v tomto prípade je účtované len poštovné.

III. Stornovanie objednávky:

Kupujúci je oprávnený stornovať elektronickú objednávku bez udania dôvodu kedykoľvek pred expediciou. Kupujúci môže objednávku stornovať  telefonicky: +421 (0) 917 735 363, alebo e-mailom: mail@atsys.sk 

IV. Zodpovednosť za škody na tovare, záruka:

 Kupujúci je povinný prehliadnuť tovar bezprostredne pri jeho prevzatí. Pokiaľ je zistené poškodenie, vyhotoví sa záznam o poškodení a predávajúci je povinný poskytnúť primeranú zľavu z dodávky alebo dodať iný bezchybný výrobok. Neskoré reklamácie mechanického poškodenia výrobku už nie je možné uznať. Pred prvým použitím je kupujúci povinný preštudovať vhodnosť produktu pred jeho použitím a záručné podmienky. V prípade neodborného použitia nezodpovedáme za spôsobené škody. Záručná doba začína bežať prevzatím veci kupujúcim.

V. Odstúpenie od kúpnej zmluvy:

Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve alebo vykonal také závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci, nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a vrátiť mu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote do 15 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy a to prevodom na účet určený kupujúcim.

V prípade, ak ste spotrebiteľ, podľa zákona máte právo odstúpiť od kúpnej zmluvy do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru, ak boli včas a riadne splnené informačné povinnosti podľa §3 zák. č.102/2014 Z.z., a to písomne na adresu predávajúceho prostredníctvom formulára na odstúpenie od zmluvy zverejnený na stránke, kde vyplníte požadované údaje. S odstúpením ste povinní doručiť tovar s príslušenstvom, dokumentáciou, návodom, dokladom o zaplatení, originálnom obale vo forme poistenej zásielky. Po doručení  tovaru predávajúcemu  Vám vrátime cenu zaplatenú za tovar a náklady súvisiace s objednaním tovaru. Ak je doručený tovar poškodený alebo opotrebovaný, predávajúci je oprávnený obrátiť sa na súd a žiadať od spotrebiteľa náhradu škody. Nemožno odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom je: tovar zhotovený podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa; multimediálne dielo alebo počítačový program v ochrannom obale, ktorý ste rozbalili; tovar, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť; tovar určený osobitne pre jedného spotrebiteľa.
Kupujúci, ktorý je podnikateľom má možnosť odstúpiť od kúpnej zmluvy v zmysle ustanovení zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v 14 dňovej lehote bez udania dôvodu v prípade, ak je
tovar nerozbalený a nepoškodený a v tejto lehote aj predmetný tovar doručiť resp. odovzdať predávajúcemu. Deklarovaný stav "nerozbalený a nepoškodený" zhodnotí predávajúci a na základe toho o odstúpení od zmluvy rozhodne.
Recyklačný poplatok Vám fakturujeme v súlade so zákonom o odpadoch č. 223/2001 Z.z. v znení neskorších predpisov.

Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť bud písomnou formou v zmysle platných právnych predpisov alebo  telefonicky na telefónnom čísle: +421 (0) 917 735 363, alebo e-mailom: mail@atsys.sk. (formulár na odstúpenie od kúpnej zmluvy si môžete stiahnút tu.)

Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa predchádzajúceho bodu týchto všeobecných obchodných podmienok musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, číslo účtu a dôvod odstúpenia od zmluvy. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistenej zásielky na adresu: ATsys s.r.o., Svornosti 50, 821 06 Bratislava.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar, alebo jej časť v lehote do 15 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru, predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho, určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy v zmysle týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý a je poškodený alebo neúplný, má predávajúci nárok na náhradu škody vo výške hodnoty opravy tovaru a uvedenia tovaru do pôvodného stavu, alebo jej časť zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 2% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 15 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu. Spätné poštovné a manipulačný poplatok hradí kupujúci.

V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy v prípade tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa, alebo tovaru, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom - je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a tovar, ktorý je určený na ďalší predaj, neposkytujeme služby a záruky ako napr.: záruka vrátenia peňazí, záruka možnosti vrátenia tovaru, ktoré sú podľa Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa určené pre predaj spotrebiteľovi. Tovar ktorý nie je na sklade, tovar je iba na záväznú objednávku. Objednávku nie je možné zrušiť, stornovať. Objednaný tovar nie je možné vrátiť. Tovar kompletné sety alarmu a kamery sú iba na záväznú objednávku, nie je možné vrátiť.

VI.Záručná doba :

Záruka - 1. 4. 2004 vstúpila do platnosti novela Občianskeho zákonníka, ktorá predlžuje záručnú lehotu u spotrebného tovaru zo šiestich mesiacov na dva roky, môže však byť prehlásením v záručnom liste uvedená aj dlhšia. Záručná doba všetkým osobám, používajúcich výrobok pre účel podnikania s týmto výrobkom, nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny výrobca.

 Všeobecne:

Objednávku považujeme za záväznú až po našom písomnom potvrdení (list, e-mail). Každá naša dodávka tovaru sa riadi týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami (ďalej len "Podmienky"), pokiaľ nebolo písomne z našej strany stanovené inak. Ak by sa nejaká časť týchto podmienok stala z nejakého dôvodu neplatnou alebo neúčinnou, účinnosť ostatných ustanovení Podmienok, ako i na základe nich uzatvorených zmlúv tým nie je dotknutá. Ak nie je v týchto Podmienkach alebo osobitnej písomnej zmluve potvrdenej z našej strany stanovené inak, vzťahujú sa na naše obchodné vzťahy so zákazníkmi príslušné ustanovenia Obchodného a Občianskeho zákonníka v platnom znení. Vyhradzujeme si právo bezodkladne zmeniť cenové alebo platobné podmienky u odberateľa v závislosti na kvalitatívnej úrovni našej spolupráce alebo jeho platobnej disciplíne.

VII.Reklamácie:

V zmysle novely Občianského zákonníka č.150/2004, je na každý tovar poskytnutá záruka 2 roky. Plynúť začína dňom prevzatia tovaru. Pri zistení akejkoľvek chyby postupujte nasledovne:

Chybný tovar s dokladom o nákupe a listom, ktorý popisuje zistené závady a miesto kde sa chyba vyskytla,nám pošlite na adresu.

Pokiaľ sa jedná o odstrániteľnú závadu, bude Vám táto odstránená najneskôr do 30 dní od prevzatia zásielky.Ak sa jedná o chybu, ktorá sa nedá odstrániť, máte nárok na odstúpenie od kúpnej zmluvy (teda vrátenie peňazí), alebo na zníženie ceny.Zo záruky sú vyňaté chyby a poškodenia výrobku, ktoré vznikli nesprávnym zaobchádzaním, alebo nesprávnym použitím alebo nesprávnym ošetrovaním, spätné poštovné a manipulačný poplatok hradí kupujúci. (formulár na reklamačný protokol si môžete stiahnút tu.)

VIII.Ochrana osobných údajov GDPR:

Od 25. mája 2018 nadobudla účinnosť Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (GDPR). Hlavným cieľom tejto legislatívy je zabezpečiť väčšiu kontrolu nad používaním osobných dát tretími stranami. Registráciou spotrebiteľ udeľuje súhlas so spracovaním svojich osobných údajov spoločnosti ATsys s r.o., na dobu neurčitú (až do času zrušenia súhlasu). Spoločnosť ATsys s r.o. sa zaväzuje, že osobné údaje budú použité len pre potreby vybavovania objednávok, posielanie newslettrov (prípadne ďalších marketingových materiálov) a tieto neposkytne tretím osobám. Osobné údaje, s ktorými ATsys s r.o. prichádza do styku sú:

 • meno a priezvisko zákazníka
 • adresa zákaznika
 • telefonický kontakt zákazníka
 • mailová adresa zákazníka
ATsys s r.o. takto poskytnuté osobné údaje zákaznikov neposkytuje ani nesprístupňuje tretím osobám, s výnimkou prepravnej spoločnosti za účelom doručenia zasielky s tovarom, Direct Parcel Distribution SK s.r.o.Technická 7,821 04 Bratislava ATsys s r.o. zodpovedá za bezpečnosť osobných údajov, ktoré spracúva tým, že ich chráni pred odcudzením, stratou, zmenou a rozširovaním. Na tento účel je zabezpečené primerané technické, organizačné a personálne opatrenia zodpovedajúce spôsobu spracúvania. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa Zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.
Zákony a predpisy: - zák. č. 428/2002 Zb. o ochrane osobných údajov

Záverečné ustanovenia:

Objednávka kupujúceho je po jej potvrdení ako zmluva uzatvorená medzi kupujúcim a predávajúcim archivovaná za účelom jej splnenia a ďalšej evidencie. Kupujúci má možnosť opravovať chyby, ktoré vznikli pri zadávaní údajov pred podaním objednávky. Jednotlivé technické kroky smerujúce k uzatvoreniu zmluvy sú spotrebiteľovi známe z vlastného procesu uskutočnenia objednávky.

Zmluva sa uzatvára v slovenskom jazyku, poprípade je možné ju uzatvoriť aj v iných jazykoch, pokiaľ to nebude dôvodom nemožnosti jej uzatvorenia. Tieto obchodné podmienky umožňujú spotrebiteľovi ich archiváciu a reprodukciu.

Obchodné podmienky platia od 1.10.2010.

Spotrebiteľ prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a že s nimi súhlasí.

Sledujte nás na Facebooku